KIO 1/19|KIO 2/19 Pobierz metrykę PDF

1 z 2 > >>


Krajowa Izba Odwoławcza


wyrok


17-01-2019


Danuta Dziubińska


Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu


Opole

  • KIO 1/19 / oddalone
  • KIO 2/19 / oddalone


przetarg nieograniczonyKluczowe przepisy ustawy Pzp

art. 7 ust. 1 ; art. 7 ust. 3 ; art. 89 ust. 1 pkt 2 ; art. 91 ust. 1


Zagadnienia merytoryczne w odwołaniu z Indeksu tematycznego

kryteria oceny ofert ; zasady udzielania zamówień | zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji ; oferta | wybór najkorzystniejszej oferty ; omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz, niepowodująca istotnych zmian w treści oferty oferta | niedozwolona zmiana treści oferty oferta | niezgodna z treścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ustawą wadium

Treść orzeczenia Pobierz treść PDF

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych

Deklaracja dostępności