zasady udzielania zamówień | zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji
rażąco niska cena
oferta | niezgodna z treścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ustawą
opis przedmiotu zamówienia
wykluczenie wykonawcy
art. 89 ust. 1 pkt 2
art. 7 ust. 1
art. 89 ust. 1 pkt 4
art. 26 ust. 3
art. 91 ust. 1

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych

Deklaracja dostępności