Sygn. akt: KIO 204/18

WYROK

z dnia 19 lutego 2018 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Aleksandra Patyk

Protokolant:    Marcin Jakóbczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 lutego 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 lutego 2018 r. przez
A. W. i M. W. -
wspólników spółki cywilnej W. s.c.
w postępowaniu prowadzonym przez Miasto Jastrzębie

- Zdrój,

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: M. T.
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo -
Usługowe TOM-ELEKTRO 1 M. T. oraz A. T. prowadzący działalność gospodarczą pod
nazwą Zakład Usług Elektrycznych TOM-ELEKTRO A. T.
zgłaszających przystąpienie do
postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 204/18 po stronie Zamawiającego,

orzeka:

1.    Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu - Miastu Jastrzębie - Zdrój
unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i odrzucenie oferty
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
M. T. prowadzący
działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe
TOM-ELEKTRO 1 M. T. oraz A. T. prowadzący działalność gospodarczą pod
nazwą Zakład Usług Elektrycznych TOM-ELEKTRO A. T.
na podstawie art. 89 ust.
1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp;

2.    Pozostałe zarzuty odwołania uznaje za nieuzasadnione;

3. Kosztami postępowania obciąża Zamawiającego - Miasto Jastrzębie - Zdrój i:

3.1.    zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołujących -

A. W. i M. W. - wspólników spółki cywilnej W. s.c. tytułem wpisu od odwołania,

3.2.    zasądza od Zamawiającego - Miasta Jastrzębie-Zdrój na rzecz Odwołujących -
A. W. i M. W. - wspólników spółki cywilnej W. s.c. kwotę 18 923 zł 00 gr
(słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote zero groszy)
stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione
z tytułu wpisu od odwołania, wynagrodzenia pełnomocnika, opłaty skarbowej od
pełnomocnictwa oraz dojazdu pełnomocnika na rozprawę.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego

doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do

Sądu Okręgowego w Gliwicach.

Przewodniczący:    ...................................

Sygn. akt: KIO 204/18

Zamawiający - Miasto Jastrzębie - Zdrój [dalej „Zamawiający”] prowadzi postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
eksploatację

i konserwację oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój (znak
postępowania: IKI.271.95.2017).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 2 listopada 2017 r. pod numerem 2017/S 210-436303.

W dniu 5 lutego 2018 r. A. W. i M. W. - wspólnicy spółki cywilnej W. s.c. [dalej
„Odwołujący”] wnieśli odwołanie zarzucając Zamawiającemu naruszenie:

1.    art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp poprzez uznanie, że oferta Odwołujących jest
niezgodna z ustawą Pzp i treścią SIWZ;

2.    art. 91 ust. 1 ustawy Pzp poprzez to, iż nie wybrał zgodnie z brzmieniem tego przepisu
oferty Odwołujących, choć to ona była najkorzystniejsza, zgodna z ustawą Pzp
i zgodna z SIWZ, a z naruszeniem ww. przepisu Zamawiający wybrał ofertę
wykonawcy, która nie była ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu tego przepisu;

3.    art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp poprzez wybór oferty wykonawcy z naruszeniem zasady
zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz dokonanie
wyboru oferty najkorzystniejszej niezgodnie z przepisami ustawy Pzp;

4.    art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp poprzez błędne uznanie, że oferta wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: M. T. prowadzący działalność
gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe
TOM-ELEKTRO 1 M. T. oraz A. T. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
Zakład Usług Elektrycznych TOM-ELEKTRO A. T. jest zgodna z ustawą Pzp i treścią
SIWZ i nieodrzucenie oferty wykonawców (a to na wypadek nieuwzględnienia ww.
zarzutów).

Wobec ww. zarzutów Odwołujący wnieśli o:

1. uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:

a)    unieważnienia czynności odrzucenia oferty Odwołujących;

b)    unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty;

c)    ponowne dokonanie badania i oceny oferty Odwołujących;

d)    dokonania wyboru oferty złożonej przez Odwołujących na wykonanie zamówienia,
jako najkorzystniejszej.

Nadto w przypadku uwzględnienia zarzutu numer 4 Odwołujący wnieśli

o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu:

a) unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty;

b) odrzucenia oferty wykonawcy jako niezgodnej z treścią SIWZ;

c) unieważnienia postępowania, w przypadku gdy zostanie uznane, że

w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

2. Obciążenie Zamawiającego kosztami postępowania na rzecz Odwołujących.

Interes prawny Odwołujących wyrażał się w tym, że w przypadku prawidłowego
zastosowania przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie
doszłoby do naruszenia istotnych zasad udzielania zamówień publicznych mających wpływ na
wynik postępowania, a Odwołujący pozyskaliby zamówienie w przedmiotowym postępowaniu,
ponieważ ich oferta zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp została przez Zamawiającego
najwyżej oceniona (pismo Zamawiającego z 19.12.2017 r.), a w przypadku uwzględnienia
odwołania jest ofertą najkorzystniejszą.

W przedmiotowym stanie faktycznym podnoszone w odwołaniu zarzuty dotyczą
prowadzenia niniejszego postępowania w sposób naruszający przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych, w szczególności poprzez odrzucenie oferty Odwołujących, nieuznanie,
że oferta Odwołujących jest najkorzystniejsza dla Zamawiającego, a w konsekwencji
sprzecznie z Pzp dokonanie wyboru oferty wykonawcy. Podnoszone przez Odwołujących
naruszenia wskazują wprost na uszczerbek w ich interesie prawnym, poprzez realne ryzyko
pozbawienia ich szans na uzyskanie zamówienia. Zatem w przypadku, gdyby Zamawiający
zachował się zgodnie z literą prawa, Odwołujący uzyskaliby zamówienie. Tym samym interes
Odwołujących w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia doznał konkretnego uszczerbku
w sferze praw wykonawcy oraz interesu gospodarczego, objawiającego się w możliwości
utraty dostępu do zamówienia i przewidywanych z tytułu jego realizacji zysków.

Odwołujący podnieśli, że cenę oferty skalkulowali zgodnie z wytycznymi
Zamawiającego i obowiązującymi przepisami, w tym w zakresie wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę, czy też wartości minimalnej stawki godzinowej obowiązującej od
01.01.2018 r. Wskazali, że cena oferty Odwołujących jest zbliżona do ceny oferty, która została
z naruszeniem przepisów ustawy Pzp uznana za najkorzystniejszą. W ofercie Odwołujący
oświadczyli, że czynności, o których mowa w pkt 3 ust. 2 c SIWZ wykonywane będą przez
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. W załączniku nr 6 do oferty Odwołujący
wskazali osoby, które będą uczestniczyć przy realizacji zamówienia, przy czym dla czynności
określonych w pkt 3 ust. 2 c SIWZ były przewidziane osoby zatrudnione na umowę
o pracę oraz Odwołujący A. W. i M. W. .

Odwołujący podali, iż Zamawiający tak ukształtował SIWZ w zakresie robót nieobjętych
eksploatacją, że wskazał jedynie, że istnieje możliwość w okresie realizacji zamówienia
zlecenie wykonawcy poza robotami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia także robót
nieobjętych eksploatacją do wartości 105.000 zł brutto. Prace nieobjęte eksploatacją, zgodnie
z § 9 wzoru umowy (załącznika do SIWZ), w okresie prowadzenia eksploatacji mają być
realizowane w oparciu o poniższe składniki kosztorysowe: stawka Rg (zł), koszty pośrednie
(%), zysk (%) oraz koszty zakupu do materiałów (%). Zamawiający nie wskazał w SIWZ
wytycznych w jaki sposób wyszacować ww. składniki kosztorysowe. Zamawiający nie określił
też zakresu, ilości prac, ich specyfiki, czy też dat kiedy miałyby zostać zrealizowane.
Zamawiający także nie wskazał, że wymaga dodatkowo zatrudnienia do tych prac osób
o określonych kwalifikacjach, ani też liczby tych osób. Zamawiający jedynie określił ile
maksymalnie zamierza zapłacić wykonawcy umowy za realizację robót nieobjętych
eksploatacją. Taki sposób sformułowania SIWZ w tym zakresie - dał pełną swobodę
wykonawcy do skalkulowania tych składników kosztorysowych wg własnego uznania, wiedzy,
doświadczenia i pomysłu na realizację prac objętych umową, w tym prac nieobjętych
eksploatacją w przypadku ich zlecenia stosownie do ich przedmiotu, zakresu, ilości, specyfiki,
terminów wykonania.

Odwołujący wyjaśnili, że stawka Rg z narzutami (bez podatku VAT) na roboty nieobjęte
eksploatacją jest obliczona i przewidziana jako premia dla pracownika, który jest przewidziany
do realizacji zadań polegających na eksploatacji i konserwacji oświetlenia u Zamawiającego.

Zdaniem Odwołujących, skoro w SIWZ nie wskazano wytycznych jak ustalić stawkę Rg
z narzutami (bez podatku VAT) na roboty nieobjęte eksploatacją to bezpodstawnie
Zamawiający założył, że stawka Rg z narzutami (bez podatku VAT) na roboty nieobjęte
eksploatacją musi wynosić co najmniej minimalną stawkę godzinową w 2018 r. tj. 13,70 zł
i bezpodstawnie zignorował w tym zakresie wyjaśnienia Odwołujących.

Nadto Zamawiający pominął i ten istotny fakt, że zgodnie z załącznikiem nr 6 do oferty
Odwołujący A. W. i M. W. są wskazani jako osoby przeznaczone do realizacji umowy,
posiadają stosowne w tym zakresie kwalifikacje i umiejętności, a tym samym nie mają do nich
zastosowania przepisy rozporządzenia z 12.09.2017 r. w sprawie wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej
w 2018 r. ponieważ nie mają oni statusu ani pracownika ani zleceniobiorcy. Tym samym,
stosownie do obowiązujących przepisów prawa i postanowień SIWZ mogą też sami, bez
udziału pracowników, wykonywać roboty nieobjęte eksploatacją, jeżeli zostałyby zlecone
i w tym zakresie stawianie ww. wymogu przez Zamawiającego jest także nieuzasadnione.

W związku z powyższym podnieść należy, że skoro Zamawiający zaniechał określenia
w SIWZ zasad wyszacowania składników kosztorysowych do ustalenia wynagrodzenia za
roboty nieobjęte eksploatacją, nie wskazał też w SIWZ wymaganych warunków dotyczących
realizacji tych robót, to wykonawcy, w tym Odwołujący, mogli sobie koszty te wyliczyć wg
własnej oceny, wiedzy i doświadczenia, w tym, w przypadku Odwołujących wieloletniego
doświadczenia nabytego przy realizacji takich robót dla Zamawiającego w poprzednich
okresach. Z doświadczeń Odwołujących wynika, że nie zachodziła potrzeba zatrudniania
dodatkowych pracowników w związku ze zleceniami robót nieobjętych eksploatacją.
Obowiązujące przepisy prawa nie określają wymogu minimalnej premii wypłacanej dla
pracownika, nie określają też minimalnego wynagrodzenia za pracę świadczoną przez samych
wykonawców przy realizacji umowy.

Odwołujący podkreślili, że niezgodność treści oferty z treścią SIWZ musi mieć
charakter nieusuwalny i dotyczyć niezgodności zobowiązania określonego w SIWZ oraz
zobowiązania proponowanego w ofercie. Zamawiający nie może wywodzić negatywnych dla
Odwołujących skutków prawnych w postaci odrzucenia jego oferty na podstawie art. 89 ust. 1
pkt 2 jeżeli SIWZ nie zawierała wyraźnych i jednoznacznych wymagań dotyczących treści
oferty.

Dodatkowo na potwierdzenie swojego stanowiska Odwołujący podnieśli, że zgodnie
z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 sierpnia 2016 r. (sygn. akt: KIO 1111/16)
zgodna z ustawą jest oferta, której cena za jeden ze składników przedmiotu zamówienia tj.
cenę roboczogodziny wynosi 0 zł, a wartość roboczogodzin w ciągu trzech lat 0.

Nadto z ostrożności, na wypadek nieuwzględnienia ww. argumentacji, Odwołujący
wskazali, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa stawka minimalna za godzinę pracy
od 01.01.2018 r. wynosi 13,70 zł. Oferta, która z naruszeniem przepisów ustawy Pzp uznana
została przez Zamawiającego za najlepszą, stawkę za Rg z narzutami (bez podatku VAT) na
roboty nieobjęte eksploatacją określa na 13 zł. Tym samym, gdyby Zamawiający chciał być
konsekwentny w swoim postępowaniu wobec wykonawców oraz równo traktować
wykonawców tj. wymagać od wszystkich wykonawców, aby stawka ta wynosiła co najmniej
minimalną wysokość stawki godzinowej (ponieważ tak sobie bezpodstawnie na etapie oceny
oferty Odwołujących założył Zamawiający, jednocześnie nie określając takiego wymogu
w SIWZ), to powinien i tę ofertę odrzucić jako sprzeczną z przepisami prawa jak też SIWZ.
Tymczasem Zamawiający uznał, że ta oferta jest najlepsza. Postępowanie Zamawiającego
naruszyło w tym zakresie także art. 7 ust 1 i 3 ustawy Pzp.

Zamawiający nie wniósł odpowiedzi na odwołanie w formie pisemnej.

Po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem Stron i Uczestnika postępowania
odwoławczego, na podstawie zebranego materiału w sprawie oraz oświadczeń
i stanowisk Stron i Uczestnika postępowania odwoławczego Krajowa Izba Odwoławcza
ustaliła i zważyła, co następuje:

Na wstępie Izba ustaliła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek, o których
stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania.

Izba oceniła, że Odwołujący posiadali interes w uzyskaniu zamówienia oraz możliwość
poniesienia szkody w związku z ewentualnym naruszeniem przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp, czym wypełnili materialnoprawną przesłankę dopuszczalności odwołania, o której
mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.

Izba nie podzieliła stanowiska Przystępujących odnośnie braku po stronie
Odwołujących interesu w uzyskaniu zamówienia ani poniesienia, względnie możliwości
poniesienia szkody w związku z zarzucanymi naruszeniami. Przystępujący na potwierdzenie
swojego stanowiska w piśmie procesowym z dnia 13 lutego 2018 r. przywołał wyrok KIO z dnia
21 listopada 2016 r. (sygn. akt: KIO 2094/16), w którym Izba odwołała się do wyroku z dnia
24 maja 2012 r. (sygn. akt: KIO 956/12), a w którym stwierdzono, że
„Wszelkie zarzuty i wnioski
kierowane w odniesieniu do oferty wykonawcy, który złożył ofertę niżej ocenioną (tu: droższą)
nie rzutują na sytuację odwołującego w sposób, który mógłby spowodować naruszenie lub
zagrożenie jego interesu w uzyskaniu tego konkretnego zamówienia i skutkować poniesieniem
lub możliwością poniesienia szkody - wykluczenie bądź pozostawienie w postępowaniu innego
wykonawcy, którego oferta okazała się droższa od oferty odwołującego pozostaje dla niego
indyferentne. O ile zdoła wykazać niezasadność własnego wykluczenia, okoliczność czy
wykonawca droższy, pierwotnie wybrany przez zamawiającego, pozostanie w postępowaniu
nie wpływa na możliwość uzyskania przez odwołującego zamówienia. Natomiast w razie
nieuwzględnienia zarzutów wobec odwołującego i potwierdzenia prawidłowości czynności
zamawiającego okoliczność czy dotychczasowy wykonawca wybrany - droższy - utrzyma swój
status również pozostaje bez wpływu na możliwość uzyskania zamówienia przez
odwołującego. Także okoliczność, iż wybór takiego wykonawcy, w sytuacji gdy podlega on
również wykluczeniu, skutkuje wadą postępowania nie przesądza o istnieniu po stronie
odwołującego interesu w uzyskaniu zamówienia..)”.

W tym miejscu przywołać należy orzeczenie Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie
C-689/13, w której Trybunał wyraził pogląd, że wykonawcy są uprawnieni do wnoszenia
środków ochrony prawnej nawet w sytuacji, gdy skutkiem miałoby być unieważnienie
postępowania, gdyż wówczas wykonawcy mogą ubiegać się o to zamówienie publiczne
w kolejnym postępowaniu.

Zważywszy zatem, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oferty złożyło wyłącznie dwóch wykonawców, tj. Odwołujący, których oferta
została odrzucona oraz Przystępujący, których ofertę wybrano, istnieje potencjalna możliwość
unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w związku z podniesionymi w odwołaniu zarzutami. W sytuacji bowiem nieuwzględnienia
zarzutów dotyczących oferty Odwołujących i jednoczesnego potwierdzenia się zarzutów
względem oferty Przystępujących brak będzie w postępowaniu ofert niepodlegających
odrzuceniu.

Zamawiający w dniu 5 lutego 2018 r. powiadomił wykonawców o wniesionym
odwołaniu. Izba dopuściła do udziału w postępowaniu odwoławczym wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia M. T. prowadzący działalność gospodarczą pod
nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe TOM ELEKTRO 1 M. T. oraz A. T. prowadzący
działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Elektrycznych TOM-ELEKTRO A. T.
zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego w dniu 8 lutego 2018 r. po
stronie Zamawiającego. Przystępujący złożyli pismo procesowe z dnia 13 lutego 2018 r., w
którym przedstawili uzasadnienie prawne i faktyczne swojego stanowiska.

Izba ustaliła, co następuje:

Przedmiot ww. zamówienia obejmował utrzymanie i eksploatację urządzeń sieciowych
i odbiorczych służących do stałego oświetlenia ulic, mostów, placów, skwerów, otwartych
parków i zieleńców oraz przejść będących ciągami dla pieszych, stanowiących majątek
Zleceniodawcy w latach 2018 - 2020. Na ww. przedmiot zamówienia składały się m.in.:
1) wykaz szacunkowych średniomiesięcznych prac eksploatacyjno - konserwacyjnych
określonych w załączniku nr 1 do umowy, 2) wykaz prac bieżących oraz 3) prace według
każdorazowego pisemnego polecenia Zamawiającego, w którym to poleceniu zostanie
określony przez Zamawiającego krańcowy termin jego wykonania. W załączniku nr 1a do
SIWZ Zamawiający wskazał, iż wartość robót nieobjętych eksploatacją wynosi 105 00 zł brutto.

W punkcie 13 ppkt 1 SIWZ Zamawiający wskazał, że wykonawca określa cenę
realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym według
wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację
przedmiotu zamówienia. Nadto Zamawiający podał, że wykonawca winien skalkulować cenę
oferty z uwzględnieniem przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie minimalnego
wynagrodzenia.

Kryteriami oceny ofert w postępowaniu były: 1) cena o wadze 60%, w tym cena całości
zadania brutto o wadze 50% oraz ceny stawek (narzutów) na roboty nieobjęte eksploatacją
o wadze 10%, w tym: a) stawka RG z narzutami na roboty nieobjęte eksploatacją - 5%,
b) stawka Kp (%) na roboty nieobjęte eksploatacją - 2%, c) stawka zysku na roboty nieobjęte
eksploatacją - 2% oraz d) stawka kosztów zakupu do „M” na roboty nieobjęte eksploatacją -
1%, a także 2) czas usuwania awarii o wadze 40%.

W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyło dwóch
wykonawców, tj. Odwołujący, którzy za całość zadania zaoferowali kwotę 934 420,06 zł brutto
oraz Przystępujący, którzy za całość zadania zaoferowali kwotę 969 565,21 zł brutto.

Ponadto w pkt. 1.6 Formularza ofertowego - Stawka Rg z narzutami (bez podatku VAT)
na roboty nieobjęte eksploatacją Odwołujący wskazali kwotę 10 zł, w pkt. 1.7 Stawka Kp (%)
na roboty nieobjęte eksploatacją - 25%, a w pozycji 1.8 Stawka Zysku (%) - 5%. Z kolei
Przystępujący w pozycji 1.6 Formularza ofertowego podali kwotę 13 zł, w pozycji 1.7 - 14%,
a w pozycji 1.8 - 3%.

Jak wynika z protokołu posiedzenia Komisji Przetargowej z dnia 5 stycznia 2018 r.
Zamawiający pod pojęciem „narzutów”, o którym mowa w punkcie 1.6 Formularz ofertowego

rozumiał koszty pośrednie oraz zysk.

W dniu 5 stycznia 2018 r. Zamawiający wezwał Odwołujących w trybie art. 87 ust. 1
ustawy Pzp do złożenia wyjaśnień w celu wykazania, iż podana wysokość rg (10,00 zł za
roboty nieobjęte eksploatacją) odpowiada wymaganiom rozporządzenia z dnia 12 września
2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej
stawki godzinowej w 2018 r. (Dz. U z 2017 r. poz. 1747) [dalej „rozporządzenie”].

Pismem z dnia 9 stycznia 2018 r. Odwołujący wyjaśnili, że „zgodnie ze wskazaniem
Zamawiającego kwota przeznaczona na te roboty to 105 000 zł brutto w okresie trwania
umowy (trzy lata) bez podania zakresu robót, specyfiki oraz konkretnych dat. Trudno więc
zatrudnić pracowników do bliżej nieokreślonych prac w bliżej nieokreślonym czasie.
W momencie wskazania przez Zamawiającego robót nieobjętych eksploatacją skorzystamy
(w razie potrzeby) z systemu zadaniowego czasu pracy (art. 140 Kodeks pracy), lub umów
zlecenie uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z norm. W poprzednich okresach
prowadzenia przez nas eksploatacji oświetlenia w mieście prace te wykonywali pracownicy
obsługujący eksploatację (kwestie wyłączeń, dopuszczeń, uprawnień, pomiarów, czy też prac
na wysokości), za które otrzymują wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia, a roboty dodatkowe
traktowane są niejako „premia”. W miarę potrzeby zatrudniamy dodatkowych pracowników,
lecz na chwilę obecną nie widzimy potrzeby zatrudnienia dodatkowych osób. To w gestii
Zleceniobiorcy jest organizacja pracy i ilość koniecznego personelu aby powierzone prace
zostały wykonane sumiennie i z należytą starannością zgodnie z podpisaną umową.
Oświadczamy, że wszyscy pracownicy naszej firmy wynagradzani są znacznie powyżej
obowiązującej minimalnej stawki godzinowej, otrzymują też premię i gratyfikacje finansowe
z racji stażu czy pełnionych funkcji.”

W dniu 26 stycznia 2018 r. Zamawiający odrzucił ofertę Odwołujących na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp ze względu na fakt, iż oferta była niezgodna z ustawą oraz
jej treść nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W uzasadnieniu
faktycznym swojej decyzji Zamawiający podał, że wykonawca zaoferował stawkę rg
z narzutami (bez podatku VAT) na roboty nieobjęte eksploatacją w wysokości 10,00 zł.
Zaoferowana stawka rg, która zawiera już w sobie narzuty jest zbyt niska i nie odpowiada
wymaganiom zawartym w pkt 13 ppkt 1 SIWZ oraz rozporządzenia z dnia 12 września 2017 r.
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki
godzinowej w 2018 r. Zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia wyjaśnień w ww. zakresie
jednakże nie wykazał on, iż stawka rg z narzutami zaoferowana na poziomie 10 zł jest stawką
spełniającą wymogi ustawowe. Za najkorzystniejszą w postępowaniu Zamawiający uznał
ofertę Przystępujących.

Izba zważyła, co następuje:

Zarzuty naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp poprzez uznanie, że oferta
Odwołujących jest niezgodna z ustawą Pzp i treścią SIWZ, zdaniem Izby, nie zasługiwały na
uwzględnienie.

Izba wypowie się w zakresie ww. zarzutów łącznie z uwagi na okoliczność, iż zostały
oparte na tych samych ustaleniach faktycznych.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, zamawiający odrzuca ofertę odpowiednio,
jeżeli jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, z zastrzeżeniem

Ponadto zgodnie z art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, jeżeli zaoferowana cena lub koszt,
lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu
zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi
z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie
dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie oszczędności
metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających
warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu
wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa
od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę (Dz. U. z 2017 r.. Zgodnie zaś z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz
wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r., ich wysokość od dnia 1 stycznia 2018 r.
została ustalona na minimalnym poziomie odpowiednio na kwotę 2100 zł oraz 13,70 zł
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1747).

W ocenie Izby wyjaśnienia Odwołujących z dnia 9 stycznia 2018 r. nie rozwiewały
wątpliwości, iż zaoferowana w punkcie 1.6 Formularza ofertowego stawka roboczogodziny
z narzutami na roboty nieobjęte eksploatacją uwzględniała przy kalkulacji ceny przepisy ww.
rozporządzenia. Zdaniem Izby, Odwołujący nie podjęli nawet próby wykazania, że
zaoferowana stawka roboczogodziny w wysokości 10 zł brutto została skalkulowana
z uwzględnieniem wymogów wynikających z powyższych przepisów, bowiem nie przedstawili
żadnego wyliczenia, czy też żadnych konkretnych danych odnoszących się do zaoferowanej
stawki roboczogodziny. Podkreślić należy, iż to na wykonawcy składającym wyjaśnienia,
w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, spoczywa ciężar wykazania, iż złożona przez
niego oferta jest zgodna z ustawą Pzp, jak również z treścią specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Tym samym wykonawca będący przecież profesjonalistą, co niejednokrotnie
uwypuklane jest w orzecznictwie Izby, powinien dołożyć należytej staranności i złożyć jasne,
konkretne, szczegółowe wyjaśnienia, a przede wszystkim wyjaśnienia odnoszące się do
meritum zadanego przez Zamawiającego pytania.

Co więcej, Odwołujący w złożonych wyjaśnieniach oraz podczas rozprawy przed Izbą
nie twierdzili, że zaoferowana ww. stawka roboczogodziny została oszacowana
z uwzględnieniem przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Odwołujący wskazywali,
że uwzględnili ww. przepisy podczas kalkulacji ceny za całość zadania, a zaoferowana zaś
stawka rg z narzutami na roboty nieobjęte eksploatacją została obliczona i przewidziana jako
premia dla pracownika, który został przewidziany do realizacji zadań polegających na
eksploatacji i konserwacji oświetlenia u Zamawiającego. Słusznie zdaniem Izby zauważył
Zamawiający, że premia wypłacana pracownikowi nie zastępuje wynagrodzenia
zasadniczego, nie jest elementem samodzielnym czy też oderwanym od wynagrodzenia
zasadniczego. Skoro zatem Odwołujący twierdzili, że wymogi wynikające z przepisów
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę zostały uwzględnione podczas kalkulacji ceny za
całość zadania, a do realizacji robót nieobjętych eksploatacją rozliczanych m.in. na podstawie
stawki roboczogodziny dedykowani będą pracownicy obsługujący eksploatację, którzy
otrzymują wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia, zaś roboty dodatkowe traktowane są jak
premia, to przy takich założeniach wykonawców stawka roboczogodziny bez narzutów winna
wynosić co najmniej 22,50 zł brutto (12,50 zł zgodnie z metodą obliczeniową podaną przez
Zamawiającego, o której mowa poniżej powiększone o wysokości premii w kwocie 10 zł).

Izba nie podzieliła poglądu Odwołujących, iż brak wskazania przez Zamawiającego
szczegółowych założeń co do sposobu kalkulacji roboczogodziny zwalniał wykonawcę
z obowiązku stosowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wynikających
z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Idąc tokiem rozumowania Odwołujących
równie dobrze można byłoby przyjąć, iż brak w treści SIWZ postanowienia dotyczącego
obowiązku uwzględnienia podczas kalkulacji ceny oferty w zakresie kosztów pracy przepisów
ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, pozwalałby wykonawcom na odstąpienie od
ich stosowania. Nie sposób również zgodzić się z poglądem Odwołujących, iż brak
szczegółowych wytycznych Zamawiającego w zakresie sposobu wyceny roboczogodziny na
roboty nieobjęte eksploatacją dawał wykonawcom całkowitą swobodę podczas ich wyceny.
Zgodzić należy się z Odwołującymi, że wykonawca posiada swobodę podczas kalkulacji ceny
oferty, w tym jej poszczególnych elementów składowych, jednakże granice tej swobody
wyznaczają zarówno postanowienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak
również przepisy ustawy Pzp oraz innych aktów prawnych.

Za niezrozumiałe również należy uznać twierdzenia Odwołujących zawarte
w wyjaśnieniach, iż w miarę potrzeby wykonawcy zatrudnią dodatkowych pracowników, lecz
na chwilę obecną nie widzieli potrzeby zatrudniania dodatkowych osób. Wskazać należy, iż
przepisy ustawy Pzp nie wymagają od wykonawców zatrudnienia wszystkich pracowników
dedykowanych do realizacji zamówienia już przed upływem terminu składania ofert czy też
w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Podkreślić należy, iż obowiązkiem
wykonawców, w rozpoznawanej przez Izbę sprawie, było jedynie wskazanie Zamawiającemu
przyjętej stawki roboczogodziny za roboty nieobjęte eksploatacją, która oceniana była
w ramach kryteriów oceny ofert, jak również stanowiła podstawę do rozliczenia ww. usług
zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 2 wzoru umowy, jeżeli na etapie realizacji zamówienia
zaistniałaby konieczność ich wykonania.

Izba podzieliła natomiast spostrzeżenia Zamawiającego i Przystępującego, iż
argumentacja podnoszona przez Odwołujących, jakoby ww. zamówienie było realizowane
przez Odwołujących, tj. wspólników spółki cywilnej, którzy nie mają statusu pracownika czy
zleceniobiorcy, a tym samym nie mają do nich zastosowania przepisy ww. rozporządzenia nie
została zawarta w wyjaśnieniach z dnia 9 stycznia 2018 r. Powyższe bowiem czyniło
niemożliwym wzięcie ww. stanowiska pod uwagę, zważywszy na okoliczność, iż Izba ocenia
czynności lub zaniechania Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego. Tym samym nie można poddać ocenie ww. stanowiska Odwołujących, w oparciu
o które Zamawiający nie podejmował decyzji o odrzuceniu oferty wykonawców.

W końcu odnosząc się do wysokości zaoferowanej przez Odwołujących stawki
roboczogodziny z narzutami na roboty nieobjęte eksploatacją na poziomie 10 zł brutto
wskazać należy na przyjętą przez Zamawiającego i niezakwestionowaną przez Odwołujących
w toku rozprawy, metodę kalkulacji polegającą na ilorazie kwoty minimalnego wynagrodzenia
za pracę obowiązującego w roku 2018, tj. kwoty 2100 zł brutto przez średnią liczbę godzin
pracy w miesiącu, tj. 168, co daje wynik 12,50 zł/h (Zamawiający na rozprawie wskazał, iż
wynik ww. działania matematycznego daje kwotę 12,57 zł albo 12,55 zł zgodnie z inną
metodą). W świetle powyższego nie ulega wątpliwości, iż zaoferowana przez Odwołujących
stawka roboczogodziny z narzutami na roboty nieobjęte eksploatacją w kwocie 10 zł brutto nie
uwzględniała ani poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę zgodnie z metodą kalkulacji
Zamawiającego (12,50 zł/h brutto) ani wysokości minimalnej stawki godzinowej (13,70 zł/h
brutto). Co więcej, zaoferowana przez Odwołujących stawka 10 zł brutto zawierała w sobie
również narzuty, tj. koszty pośrednie i zysk, które zostały przyjęte przez Odwołujących na
poziomie 30%, co dodatkowo pomniejszało przyjęty przez wykonawców poziom
wynagrodzenia za pracę.

W świetle powyższego wskazać należy, iż przepis art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp

wprost wskazuje, że wysokość przyjętych przez wykonawców do ustalenia ceny kosztów pracy
nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r.. Nadto w okolicznościach
przedmiotowej sprawy, konieczność wykonania ww. obowiązku znalazła swoje
odzwierciedlenie w postanowieniach treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wskazujących, że wykonawca winien skalkulować cenę oferty z uwzględnieniem przepisów
powszechnie obowiązujących w zakresie minimalnego wynagrodzenia.

Powyższe powodowało zatem, że w ww. zakresie oferta Odwołujących sprzeciwiała się
przepisom ustawy Pzp oraz treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Tym samym
podniesione przez Odwołujących zarzuty dotyczące złożonej przez nich oferty należy uznać
za nieuzasadnione.

Z kolei przechodząc do zarzutów naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 podniesionych
względem oferty Przystępujących, wskazać należy, iż w ocenie Izby, zasługiwały one na
uwzględnienie.

Za aktualną dla rozpoznania przedmiotowych zarzutów uznać należy argumentację
prawną przedstawioną powyżej w zakresie dotyczącym obu przesłanek odrzucenia oferty.

Przeprowadzone postępowanie odwoławcze potwierdziło, że Zamawiający w sposób
nieprawidłowy dokonał oceny i wyboru oferty przystępujących po jego stronie wykonawców,
a to z uwagi na okoliczność, iż Zamawiający nie dostrzegł, że w punkcie 1.6 Formularza
ofertowego wymagał podania przez wykonawców stawki roboczogodziny za roboty nieobjęte
eksploatacją wraz z narzutami, pod pojęciem których rozumiał koszty pośrednie (punkt 1.7
Formularza ofertowego) i zysk (punkt 1.8 Formularza ofertowego). Mając na uwadze zatem,
że wskazana przez Przystępujących w punkcie 1.6 Formularza oferty kwota 13 zł brutto
obejmowała zarówno kwotę uwzględniającą poziom wynagrodzenia za pracę oraz narzuty, tj.
koszty pośrednie i zysk, treść oświadczenia woli złożonego przez Przystępujących w ww.
zakresie należało odczytać w sposób odmienny aniżeli uczynił to Zamawiający. Zgodnie ze
wskazaną powyżej metodą kalkulacji Zamawiającego wysokość roboczogodziny za roboty
nieobjęte eksploatacją, uwzględniając poziom minimalnego wynagrodzenia za pracę,
stanowiła kwotę 12,50 zł/h brutto (12,55 zł/h brutto albo 12,57 zł/h brutto zgodnie z inną metodą
obliczeniową). Z kolei koszty pośrednie i zysk, wkalkulowane w stawkę 13 zł brutto, zostały
przyjęte przez Przystępujących na poziomie 17%. Tym samym nie dokonując nawet
szczegółowych wyliczeń matematycznych nie sposób uznać, by kwota 50 gr (czy też 43 gr lub
45 gr zgodnie z wyliczeniami Zamawiającego) odpowiadała przyjętym przez Przystępujących
17% kwoty przewidzianej na narzuty. Powyższe ustalenia Izby, oparte na oświadczeniu
Przystępujących w punkcie 1.6 Formularza oferty i niezakwestionowane przez Strony
i Uczestnika postępowania odwoławczego prowadzą zatem do wniosku, iż Przystępujący nie
oszacowali stawki roboczogodziny z narzutami na roboty nieobjęte eksploatacją
z uwzględnieniem poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami prawa.

Izba nie podzieliła argumentacji podniesionej przez Przystępujących i powielonej przez
Odwołujących jakoby w okolicznościach niniejszej sprawy istniała możliwość poprawienia ofert
ww. wykonawców w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, tj. że złożone przez wykonawców
oferty zawierały inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. W ocenie wykonawców
możliwym było poprawienie treści złożonych przez nich ofert w zakresie punktu 1.6 Formularza
ofertowego poprzez dodanie do stawki roboczogodziny za roboty nieobjęte eksploatacją (która
zgodnie z wymogami Zamawiającego miała obejmować również narzuty), kosztów pośrednich
i zysku stanowiących narzuty, co nie skutkowałoby istotną zmianą treści oferty.

Podkreślić należy, iż intencją ustawodawcy na gruncie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp
było uczynienie dopuszczalnym poprawianie wszelkiego rodzaju błędów, omyłek, nieścisłości
i innych niedoskonałości oferty, o ile tylko nie spowodują one zniekształcenia woli wykonawcy
w istotnym zakresie. O istotności zmiany treści oferty każdorazowo będą decydowały
okoliczności konkretnej sprawy, tj. na ile zmiana oddaje pierwotny sens i znaczenie treści
oferty, a na ile stanowi wytworzenie całkowicie nowego oświadczenia, odmiennego od
złożonego przez wykonawcę w stopniu nakazującym uznać, że wykonawca nie złożyłby
takiego oświadczenia, bowiem nie odzwierciedla ono jego intencji wyrażonych w poddawanej
poprawie ofercie. Podkreśla się również, i Izba podziela ten pogląd, że poprawienie omyłek
w trybie przepisu art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp nie może prowadzić do dostosowania treści
oferty do wymagań zamawiającego, wyartykułowanych w treści SIWZ, czyli do rekonstrukcji
oświadczenia woli wykonawcy na postawie wymogów zamawiającego, choć oświadczenie woli
zawarte w ofercie nie daje takich podstaw.

W ocenie Izby argumentacja wykonawców ubiegających się o przedmiotowe
zamówienie publiczne o dopuszczalności poprawy ich ofert w ww. zakresie na podstawie
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp została podniesiona wyłącznie na potrzeby niniejszego
postępowania odwoławczego. Powyższe potwierdza fakt, iż Odwołujący w treści odwołania
nie podnieśli w ogóle zarzutu naruszenia art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Podobnie

Przystępujący w treści pisma procesowego z dnia 13 lutego 2018 r. nie podnieśli ww.
argumentacji i zrewidowali swoje stanowisko w skutek ujawnionych podczas rozprawy
okoliczności faktycznych dotyczących konieczności uwzględnienia w punkcie 1.6 Formularza
ofertowego wysokości stawki roboczogodziny wraz z narzutami, tj. z kosztami pośrednimi
i zyskiem. W opinii Izby poprawienie ofert Przystępujących i Odwołujących w ww. trybie
stanowiłoby w istocie rekonstrukcję złożonych przez wykonawców w ww. punkcie oświadczeń
woli dotyczących wysokości oferowanej stawki roboczogodziny wraz z narzutami za roboty
nieobjęte eksploatacją, po to by dostosować treść ofert do wymagań treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, co też w żadnej mierze zdaniem składu orzekającego nie
mieści w katalogu omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Wskazać należy,
iż oświadczenia złożone przez wykonawców w punkcie 1.6 Formularza ofertowego, iż podane
przez nich kwoty stanowią stawkę roboczogodziny wraz z narzutami były jednoznaczne, jak
również stanowiły one przedmiotowo istotny element zawieranej umowy, bowiem były
podstawą rozliczenia zakresu prac zleconych przez Zamawiającego na etapie realizacji
zamówienia.

Nadto w ocenie Izby nie sposób uznać, by takie „omyłki” wykonawców nie skutkowały
istotną zmianą treści oferty w zakresie cen stanowiących bazę do rozliczenia zakresu
świadczonych usług. Poprawienie ofert wykonawców we wskazanym trybie w zakresie
kalkulacji stawki roboczogodziny uwzględniającej narzuty, zdaniem Izby, skutkowałoby
zmianą pierwotnie złożonego oświadczenia woli zawartego już w ofercie, po upływie terminu
składania ofert i wytworzeniem nowej treści oferty, co w świetle art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp
jest niedopuszczalne.

Podsumowując należy stwierdzić, że Zamawiający naruszył art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2
ustawy Pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Przystępujących jako niezgodnej z ustawą
Pzp i treścią SIWZ w świetle powyższych okoliczności.

W konsekwencji powyższego stwierdzić również należy, iż zarzuty naruszenia art. 91
ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy Pzp potwierdziły się, a to z uwagi na okoliczność, iż nierówne
traktowanie wykonawców w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia
w zakresie skutków wyrażonego przez nich oświadczenia woli dotyczącego stawki
roboczogodziny z narzutami na roboty nieobjęte eksploatacją doprowadziło do wyboru oferty
przystępujących po stronie Zamawiającego wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienia, których oferta podlegała odrzuceniu.

Za niezasadny uznano zarzut naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy Pzp. Zgodnie
z ww. przepisem, zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie
z przepisami ustawy. Izba ustaliła, iż w ramach przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nie doszło do udzielenia zamówienia, gdyż postępowanie znajduje
się na etapie poprzedzającym podpisanie umowy (po ocenie i badaniu ofert). Wyrażona
w powyższym przepisie norma prawna może być wzorcem kontroli w przypadku udzielenia
zamówienia i zawarcia umowy w celu ustalenia, czy zostały spełnione przesłanki skutkujące
jej unieważnieniem (np. w przypadku udzielenia zamówienia z wolnej ręki lub w innych trybach
niekonkurencyjnych). Tym samym nie sposób wskazać, iż doszło do wyczerpania hipotezy
normy prawnej uregulowanej w art. 7 ust. 3 ustawy Pzp, a zatem by doszło do naruszenia
uregulowanego w ww. przepisie wymogu.

Biorąc pod uwagę powyższy stan rzeczy ustalony w toku postępowania, Izba orzekła,
jak w sentencji, na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp.

W konsekwencji na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy Pzp Izba
orzekła w formie wyroku, uwzględniając odwołanie. O kosztach Izba orzekła na podstawie
art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp stosownie do jego wyniku. Zgodnie zaś z § 3 pkt 1 i 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości
i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 z późn. zm.), Izba zasądziła
od Zamawiającego na rzecz Odwołujących uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu
wpisu od odwołania, wynagrodzenia pełnomocnika w kwocie 3 600 zł na podstawie złożonego
do akt rachunku, kosztów dojazdu pełnomocnika na rozprawę w kwocie 289 zł zgodnie
ze złożonymi biletami PKP oraz opłaty skarbowej od pełnomocnictw w kwocie 34 zł stanowiące
łącznie kwotę 18 923 zł.

Przewodniczący:    ...................................

16